Преминете към основното съдържание
Понастоящем AutoScout24 се предлага с известни ограничения поради извършването на техническа поддръжка. От това са засегнати някои функции като контакт с продавачите, влизане и управление на превозните средства за продажба.

Проверка на лична карта и други лични документи

Кои са личните документи, удостоверяващи Вашата самоличност, и каква е процедурата по издаването им? Кой, при какви условия и на какво основание има право да изисква тяхната проверка? Все важни въпроси, чиито отговори е добре да знаете. Тук Ви предлагаме в резюме нужната информация.

 • Видове задължителни лични документи,
 • Издаване и справки за лични документи на български и чуждестранни граждани,
 • Проверка на документи – кой, кога и на какво основание има право да я прави.

Видове лични документи

Личните документи служат за удостоверяване на Вашата самоличност. Такава функция има и шофьорската книжка, която освен това доказва и способността Ви да управлявате определен вид превозно средство. Освен това личните документи могат да удостоверяват и правото на пребиваване в дадена страна, когато става въпрос за чуждестранни граждани. Лични документи са:

 • Лична карта. Освен че служи за удостоверяване на Вашата самоличност, тя е много удобна и при пътуване в рамките на Европейския съюз. Призната е като средство за идентификация, равностойно на международния паспорт.
 • Международен паспорт. С него също можете да удостоверите своята самоличност, както и да пътувате навсякъде, включително и извън рамките на ЕС.
 • Шофьорска книжка (свидетелство за управление на МПС) – С този документ доказвате, че имате право да управлявате безрелсово пътно моторно превозно средство. Шофьорската книжка служи и за установяване и доказване на самоличност.
 • Документи за пребиваване в страната, най-вече разрешително за продължително или постоянно пребиваване в България на чуждестранни граждани.

Издаване и справка за лични документи

Процедурата по издаване

Личните документи се издават от Областна дирекция на МВР по постоянен адрес. Ето накратко какво е важно да знаете за процедурата по издаване:

 • Заплаща се държавна такса, която варира според това на каква възраст сте в момента и в какъв срок желаете да Ви бъде издаден конкретният личен документ.
 • Подава се заявление, което съдържа Вашите лични данни, като трите имена, постоянен адрес, телефон за връзка и други.
 • За издаване на свидетелство за управление на МПС е необходимо да сте завършили шофьорски курс за съответната категория и да докажете, че имате най-малко основно образование.

Справки относно лични документи

Условията и редът за издаване, ползване и съхраняване на българските лични документи се уреждат от Закона за българските лични документи (в сила от 01.04.1999 г.). Правилникът за издаване на българските лични документи регламентира конкретно реда и условията за издаването им. Справка за издадени и неполучени лични документи можете да направите онлайн на сайта на Министерство на вътрешните работи. Пак там можете да проверите и валидността на личен документ, издаден в България.

Проверка на лична карта и други лични документи

Кой има право на проверка за документи

Правомощия за проверка на лични документи имат единствено определените със закон компетентни длъжностни лица. Такива са органите на полицията, охранители, работещи към Министерство на правосъдието (когато организират и осъществяват охрана на съдебните сгради), и служителите, охраняващи даден частен обект, в който Вие искате да влезете (клуб, стадион и други).

В какви случаи проверката е оправдана

Органите на полицията имат право да изискат проверка на личната Ви карта или друг Ваш личен документ, в някой от следните случаи:

 • Има данни, че сте нарушили обществения ред или че сте извършили престъпление,
 • При преминаване през контролен пункт, организиран от полицията,
 • При разследване и/или разкриване на престъпление,
 • За установяване на редовността на личните Ви документи.

Гореизброените четири случая се отнасят до МВР проверка на лични документи. Добре е да разпознавате отличителните знаци на униформеното облекло на полицая, който проверя личната Ви карта или друг личен документ. Такива са:

 • Пагони,
 • Емблема с името на съответното полицейско звено,
 • Надпис МВР,
 • Нагръден знак с името на съответната структура, изписан на български и английски език,
 • Светлоотразителен надпис на гърба, изписан на английски език, за съответната структура.

Освен това имайте предвид, че полицейска проверка може да се осъществи и от полицай в цивилно облекло. Той обаче също трябва да се легитимира със служебната си карта, на чиято лицева страна са отбелязани категорията му и трите му имена на български език, а на гърба ѝ е изобразен почетният знак на МВР.

Не забравяйте, че ако откажете да представите личен документ на компетентно длъжностно лице, което изисква да удостовери Вашата самоличност, можете да бъдете наказани с глоба от 50 до 300 лв.